top of page

SCHOLARSHIP

The Teddy K Classic fund picks a recipient each year that will receive $2,000!

2020's winner was Thanos Danas.

Thanks to our sponsors and their generous donations for allowing our scholarship fund to continue to grow year and year out.

If you would like to apply for the 2024 scholarship please fill out the form below or download the PDF below!

Below you will also find a list of every scholarship recipient in the history of the Teddy K Classic Tournament!

scholarship application

Thanks for submitting!

former scholarship recipients

Thanos
Danas

2020

Michael
Makeij

2020

Gus
Katsaros

2019

George
Kombouras

2019

John

Markis

2018

Anastasia

Maniatis

2017

Pauline

Seremetis

2016

Demetri

Stefanidis

2016

Stratis

Saranteas

2015

Johnny

Teehan

2013

Steven
Karayan

2020

Josh
Bebis

2019

Jay
Vounessea

2019

Thanos
Avrantis

2019

Colin

Lomansey

2018

Nick

Makiej

2017

Vasili

Stefanopoulos

2016

Kosta

Kokovidis

2015

Polixeni

Tsiotos

2015

Anna

Michaelidis

2012

Eleni
Polymeros

2020

Tommy
Boukouvalas

2019

Angela
Maniatis

2019

Costa
Zinzopoulos

2019

Elias

Tsiantoulis

2018

Chris

Constantinou

2017

Demetri

Stefanidis

2016

Al

Kalaitzidis

2015

Nick

Carroll

2015

Kosta

Frantzis

2009

James
Markis

2020

Pano
Kalaras

2019

Themis
Splagounias

2019

Kosta
Tsiantoulas

2019

Themi Splagounias

2018

Billy

Kopellas

2016

Nikki

Karayan

2016

Dimo

Katsaros

2015

Chris

Stournaras

2015

bottom of page